حداقل پرداخت پایین

با رسیدن به حداقل مبلغ ۱۰٬۰۰۰تومان شما میتوانید درخواست برداشت وجه بدهید! ما میتوانیم به تمام حساب های بانکی شما به سرعت درآمدتان را واریز کنیم.